۱۶ آذر ۱۴۰۲

کتاب ژنولوژی اوجالان؛ فاجعه ای علمی و ادبی!

  • ۸ مهر ۱۴۰۲
  • ۶۴ بازدید
  • ۰

کتاب ژنولوژی اوجالان، بیانگر توهمات و نظرات شخصی آپو می باشد و از کوچکترین ویژگی علمی بهرەمند نیست.

انجمن بی تاوان: اوجالان در کتاب “ژنولوژی” در تلاش است چنان بنماید کە تحقیق در مورد مسائل زنان را تا مراحل بالای علمی ارتقاء بخشیدە است، مراحلی کە قبل از او محققان دیگری نتوانستەان بە آن برسند. اما در واقع نوشتەهای آپو نە تنها علمی نیستند بلکە در واقع فاجعەای ادبی ـ علمی بە حساب می آید.

کتاب ژنولوژی کە سال ۲۰۱۲ از طرف “آکادمیای زن” وابستە بە گروه تروریستی کارگران کردستان انتشار یافتە است، نظرات اوجالان در رابطە با مسائل زنان، نمادهای برتر زن، سکس و عشق، ویژگیهای زن کرد و مشکلات زنان PKK را دربر گرفتە و بیان می کند.

“ژنولوژی” بر کدام علم استوار است؟

اوجالان در کتاب خود سعی دارد چنان نشان دهد کە تحقیق در مورد مسائل زنان را تا مراحل بالای علمی ارتقاء بخشیدە است، مراحلی کە قبل از او محققان دیگری نتوانستەاند بە آن برسند. او مینویسد: “کاراکتر مرد بعنوان صاحب قدرت در جامعە تاکنون حتی اجازە ندادە است کە بررسیهای علمی در رابطە با مسائل زنان انجام بگیرد.”

برای اینکە میزان علمی بودن نظریات آپو را بسنجیم، نخست باید بە جواب چند سؤالی بپردازیم تا بە این نتیجە برسیم کە آیا نوشتەی اوجالان در کتاب “زنولوژی” یک تحقیق علمی بە حساب می آید یا در واقع فجایع علمی ـ ادبی می باشد؟!

اوجالان اصطلاح “پدیدەی زن” را بە کار گرفتە است، واقعا منظور از “پدیدەی زن” چیست؟

آیا هدف اوجالان از “پدیدەی زن” همانا ستهایی هستند کە در جامعە بر زنان روا داشتە میشوند یا اینکە نقش زن در جامعە و اقتصاد را دربر میگیرد؟

در آن کتاب ۲۰۰ صفحەای کە اوجالان آنرا نوشتە است، هیچکدام از روشهای علمی تحقیق را بکار نگرفتە و نمیتوان دریافت کە این “علم جدید زن شناسی” اوجالان چە اکتشافاتی داشتە است؟ کسی کە طرفدارانش او را “زن شناس” قهار میدانند.!

مشکل اساسی و اولیە برای بررسی نوشتەهای اوجالان این است کە نمیتوان تشخیص داد کە او برای تحقیقات خود در رابطە با “پدیدەی زن”، کدام مدل تحقیقات علمی را بە کار گرفتە است ؟

آیا اوجالان بعنوان یک باستان شناس، مدل علمی مطالعەی دست نوشتەهای قدیمی عهد سومریها، بابلیان و آشوریان را بکار گرفتە و با استناد بە این دست نوشتەها توانستە است “تزهای علمی جدید” خود را با جداسازی زنان از مردان و ممنوع ساختن سکس برای زنان، نظریات علمی خود را بە اثبات برساند؟ یا اینکە اوجالان با استفادە از مبانی علمی، تحقیقاتی میدانی در قبیلە و عشایر بربرها اجرا کردە تا بە این نتیجە برسد کە تکامل خانوادە و عشایر از چە زمانی و بە چە شکلی آغاز شدە است؟

با تحقیقاتی کە ما انجام دادیم بە این نتیجە رسیدیم کە در کتاب “زنولوژی” (ژنولوژی) اوجالان، هیچکدام از مدل، متد و منابع علمی تاریخ بوجود آمدن انسان و خانوادە و همچنین مالکیت بەکار گرفتە نشدە است. منابع و تحقیقاتی کە در قرن ۱۹ از جانب “مورگان، باخوفن، کووالیویسکی و مارکس و انگلس” تا صدها محقق دیگر بدان پرداختەاند، هیچکدام در کتاب اوجالان استفادە نشدە تا ما بدانیم کە این نظرات اوجالان ادامەی کدام یک از این تحقیقات و مباحث علمی قلمداد میشود.

عمق فاجعە اینجاست کە اوجالان خود را اولین مردی میداند کە در رابطە با “پدیدەی زن” تحقیقات علمی انجام دادە باشد.!

سخنان اوجالان بیانگر آن هستند کە اوجالان هیچ نیازی بە علوم انسانی نداشتە، زیرا تمام علوم بیانگر منافع و نظرات “نقش پدرسالارانەی مردها در جامعە” بودە و او خود را نخستین مرد میداند کە در رابطە با “پدیدەی زن” تحقیقات علمی انجام دادە است.!! بە همین دلیل با اطمینان کامل میگوید: “بر این باورم کە هیچ محقق دیگری نتوانستە است کە مانند من روابط نظامی، سیاسی و اجتماعی را در مسائل زنان تبیین و تحلیل کردە باشد.”!!

چنان فرض کنیم کە این ادعای اوجالان واقعیت داشتە باشد، اما او باید بنویسد کە برای این کشف علمی جدید از کدام مدل علمی استفادە کردە کە توانای این را دارد تمامی تحقیقات علمی قبل از خود را نفی کردە کە سالیان سال در سطح جهان از آمریکا گرفتە تا استرالیا با استناد بە نتایج آزمایشهای متعدد علمی و همچنین نوشتەهای تاریخی یونانیها، جرمنها و سومریان و بابلیها بە اثبات رسیدەاند.

“زنولوژی” اوجالان برخلاف آنچە خود او ادعا میکند، از هیچ مدل و استدلالاتی علمی بهرە نبردە و تنها بیانگر نظرات شخصی آپو می باشد

اسم علمی بودن را نمیتوان بر هر ایدە و افکار و نظراتی نهاد، علمی بودن ایدە و افکار مستلزم اثبات از طریق آزمایشهای علمی و استدلالات علمی می باشد. بە همین دلیل “زنولوژی” اوجالان برخلاف آنچە خود او ادعا میکند، از هیچ مدل و استدلالاتی علمی بهرە نبردە و تنها بیانگر نظرات شخصی آپو می باشد. میدانی کە اوجالان برای اثبات نظریەهایش از آن سخن میگوید پایگاه های نظامی گروه کارگران کردستان هستند کە از نظر علمی چنین پایگاههای بە خودی خود نمیتوانند بیانگر شرایط جامعەی انسانی باشد.

نظرات اوجالان در کتاب “زنولوژی” را فقط باید بعنوان نظرات شخصی وی دید و شاید PKK تنها در پایگاههای خود بتواند آنرا بعنوان تحقیقاتی علمی تحمیل کند.!

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین