کادر سابق پژاک : با وعده آزادی جنسی به عضویت پژاک در آمدم

شهرام یوسفی از کادرهای سابق پژاک وعده آزادی جنسی با دختران گروه را دلیل عضویت به این گروه تروریستی عنوان نمود.

به گزارش انجمن بی تاوان ، شهرام یوسفی از کادرهای سابق پژاک و پ ک ک پس از رهایی از دام تروریست ها ماهیت کردستیز پژاک را فاش نمود.
این عضوء فریب خورده پژاک در خصوص ماهیت فریبکارانه پژاک گفت : پژاک برای فریب نوجوانان و جوانان کُرد از باب رفتارهای نامشرع جنسی وارد می شود و آنان را به سهل و آسانی فریب می دهد.

شهرام یوسفی در مورد سرگذشت تلخ خود گفت : یکی از عوامل پژاک در روستا برای فریب دادن من مدتی با دادن فیلم های مستهجن مرا تحریک و در مسیر انحراف قرار داد و پس از مدتی کوتاه مدعی شد ،اگر به پزاک ملحق شوم می توان آزادانه و با هر کسی که دلم بخواهد رابطه جنسی بر قرار نمایم ،متاسفانه من هم فریب خورده و با وعده آزادی جنسی به عضویت پژاک در آمدم.

این عضوء فریب خورده پژاک در ادامه گفت : دختران زیبارو همه بعنوان محافظان فرمانده هان در کنار آنان بوده اند ،روابط دختر و پسر در گروه ممنون بوده و به محض آشکار شدن روابط میان جنس مخالف گروه افراد خاطی را بشدت مجازات می نمود ولی خود فرمانده مختار به برقراری هر گونه رابطه با دختران و زنان گروه داشته اند ، البته روابط پنهانی در غارهای گروه میان کادرهای معمولی وجود داشت.

|
به اشتراک بگذارید