۱ بهمن ۱۴۰۰

اقتصاد جنایی پ.ک.ک در اروپا

  • ۷ آذر ۱۴۰۰
  • ۴۹ بازدید
  • ۰

ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴـــﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳـــﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آن اﺳـــﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: درآﻣﺪ ﻧﺎﺷـــﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺟﻨﺎﻳﻲ، ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻳﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷـــﺪه از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ و ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﺣﺰب ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻫﻤﺎن پ.ک.ک و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ک.ج.ک از ﻫﺮ ﺳـــﻪ ﻣﻮرد ﻓﻮق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ پ.ک.ک را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ در ﺳـــﺎل ٢٠٠٢ اﻋﻼم ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ رﻫﺒـــﺮان پ.ک.ک را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺑﺎﺑﺎن ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و پ.ک.ک را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷـــﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ در ﻗﺒﺎل پ.ک.ک ﻛﻤﻲ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺳﺎل ٢٠١٠ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی آن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺴـــﺘﺮده ای ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ روی پ.ک.ک اﻣﺮوزه ﻛﺎﻣﻼ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﻳﺴـــﺘﻲ آنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺪی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ در اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺷـــﺎﻳﺪ اروﭘﺎ در ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوزه ﺗﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴـــﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﻗﻌﻲ آن را ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴـــﺖ. ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﺸـــﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺮورﻳﺴـــﻢ پ.ک.ک، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ از ﻓﻀﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ ﺑﺎور ﻛﻪ پ.ک.ک ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻓﻠﺬا ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪی ﻧﻴﺴـــﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸـــﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺿﺪﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ آن ﺧﻴﻠﻲ اﺷﺘﻴﺎق از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ. وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺎور واﻗﻌﻴﺘـــﻲ را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ پ.ک.ک ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴـــﻴﺎر ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴـــﺎن ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮده دارد. اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ پ.ک.ک اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.

رد ﭘـــﺎی ﭖ.ک.ک در ﺗﻤـــﺎم ﺟﻨﺎﻳﺖﻫـــﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ

پ.ک.ک ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺳـــﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ دارد و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن در ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻛﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴـــﺖ. اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﻛﺎرﻫـــﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ در اروﭘﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳـــﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻠﻴﺪی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در اروﭘﺎﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـﻦ پ.ک.ک ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎی ﻗﺎﭼـﺎق اﻧﺴـﺎن از ﻛﺸـﻮرﻫﺎی آﺳـﻴﺎﻳﻲ ﺗـﺎ اروﭘـﺎ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ اﻗﺎﻣـﺖ و ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧـﻲ ﻣﻬﺎﺟـﺮان را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧـﻲ ﺑـﻪ اروﭘـﺎ آﻣﺪه اﻧـﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕـﺮ پ.ک.ک در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻘﺸـﻲ ﻓﻌـﺎل اﻳﻔـﺎ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و دﻳﮕـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻛﺎر اﻧﺘﻘـﺎل اﻓـﺮاد از ﻛﺸـﻮر ﻣﺒﺪأ ﺗـﺎ ﻛﺸـﻮر ﻣﻘﺼـﺪ را درﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ، ﺑـﺪون اﻳﻦﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧـﻲ ﻻزم را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. پ.ک.ک اﻳـﻦ ﻛﺎرﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﭙﻮرتﻫﺎی ﺟﻌﻠـﻲ و ﻳـﺎ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارک ﺟﻌﻠـﻲ ﺑـﺮای ﭘﻨﺎه ﺟﻮﻳـﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧـﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ورود ﺑـﻪ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.

پ.ک.ک اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺘﺶ ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ ﺗﺮدد ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، در ﺣﻮزه ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﻬﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺳـــﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ راه را ﺑﺮای پ.ک.ک ﺑﺎزﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴـــﺘﻤﻲ از ﺑـــﺮده داری را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳـــﺘﺜﻤﺎر از آزادی، ﻛﺎر و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﺤﺸﺎ و ﻛﺎر اﺟﺒﺎری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

درواﻗﻊ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـــﻂ پ.ک.ک آورده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ﻧﻴﺰ از ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺳﻮرﻳﻪ و ﻋﺮاق ﻳﺎ آﺳﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴـــﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮی از اﻳﺮان ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ﺑﺮده داری ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، پ.ک.ک اﻓﺮاد را ﺑـــﻪﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳـــﻮﺧﺖ دﻳﺰﻟﻲ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨـــﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺷـــﺪن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲاش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳـــﺮﭘﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ. درﻋﻴﻦﺣﺎل، در ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴـــﺎن ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای ﻓﺤﺸﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪی دارد. ﭼﻮن ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺴـــﺘﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺎ اﻳـــﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ پ.ک.ک ﻫﺴﺘﻨﺪ.

‡ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان

ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ پ.ک.ک در ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻧﺴـــﺎن ﺧﻴﻠﻲ دﭼﺎر دردﺳﺮ ﺷـــﺪهاﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ در، آوردن ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳـــﺖ.

اﮔﺮﭼـــﻪ ﻏﺮب ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻋﻠﻴـــﻪ پ.ک.ک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮدن آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ آن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺎﻟﻲ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ. از ﻣﻴﺎن ١٩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪی در ﺑﻴﻦ ۴٢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارﻧﺪ و ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺪی ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، پ.ک.ک ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آن ﻫـــﺎ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﺳـــﺖ و درواﻗﻊ ﺑﺎزار ﻗﺎﭼﺎق در اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد. اﻳﻦ ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـــﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﻣﻲﻓﺮوﺷـــﺪ. راﻫﺒﺮد پ.ک.ک ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨـــﺪر ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد از ﻟﻴﺴـــﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺪاﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺰارش رﺳﻤﻲ ﻧﺎم آن ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﺳﺎلﻫﺎی ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ ﭘﻠﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻳﻮروﭘﻞ، ﮔﺰارش ﺳﺎل ٢٠١١ درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ اوﺿﺎع ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، ﮔﺰارش ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ و ﮔﺰارش ﺷﻮرای دﻓﺎﻋﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎﻳﻲ پ.ک.ک ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ دارد و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺷـــﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳـــﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ_ﻛﺮد و ﺑﻌﻀﻲ از ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎی_ﻛﺮدی در ﻛﺸـــﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺷﺒﻜﻪ اروﭘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ_ﻛﺮد ﻣﻘﻴﻢ اروﭘﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪاﻳﻲ ﻃﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﺑـــﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴـــﻠﺤﺎﻧﻪ پ.ک.ک ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ_ﻛﺮد و ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ پ.ک.ک ﻫﺴـــﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درواﻗﻊ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎﺳـــﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده و ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮ روی ﮔﺬﺷـــﺘﻪ آن ﻫﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨـــﺪ و از آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ _ﻛﺮدی ﻣﻘﻴﻢ اروﭘﺎ و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺟﺒﺎری و ﺑﺴـــﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺻـــﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﺳﻴﺴـــﺘﻢ پ.ک.ک در اروﭘﺎ ﺑﺎ دوروﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳـــﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ پ.ک.ک و ﻫﻢ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ دوروﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. درواﻗﻊ ﻛﺸـــﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻋﻲاﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮورﻳﺴـــﻢ ﻣﺒـــﺎرزه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸـــﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ پ.ک.ک ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺴـــﺘﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ.

وﻟﻲ واﺿﺢ اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﻏﺮب ﺑﻪوﻳـــﮋه اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻳﻚ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ پ.ک.ک اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺴـــﻠﺢ پ.ک.ک در ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و ﺷـــﺎﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آن در ﻛﺸـــﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮﭼﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﻣﻲ ﺟﻨﮕﻨـــﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮای ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ_ﻛﺮدی دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮده اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ پ.ک.ک و ﻳﺎ ک.ج.ک اﻳﻦ را ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧـــﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻲ آورد. اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ پ.ک.ک در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ دﻟﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸـــﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳـــﺖ؛ ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر دارد.

درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ، پ.ک.ک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـــﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﺴـــﺌﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺴـــﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ در ﭘﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ داﻋﺶ در اروﭘﺎ داﻣﻦ آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ دور از ذﻫﻦ ﻧﺨﻮاﻫـــﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار پ.ک.ک و اذﻧﺎﺑﺶ ﮔﺮﻳﺒﺎن اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳـــﻜﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮕﺎه اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮورﻳﺴﻢ، ﻧﻪﻓﻘﻂ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ دو ﻟﺒﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین