افشاگری عثمان اوجالان برادر اوجالان

عثمان اوجالان از فرمانده هان شورای رهبری پ ک ک پژاک با انتقاد از سیاست های پ ک ک بر علیه این فرقه تروریستی افشاگری می نماید.

|
به اشتراک بگذارید