اعتراف فرزاد کمانگر عامل تروریستی پژاک

اعتراف فرزاد کمانگر عامل بمب گذاری که در گفتگو با باغبان فرهاد وکیلی از باغبان می خواهد که بسته مواد منجره ر ا در اختیار مامورین قرار دهد.

|
به اشتراک بگذارید