زمان و محل هلاکت: ۹ اوت ۲۰۲۳ / منطقه بوتان

**********************************