۱۴ اسفند ۱۴۰۲

نگرش عبدالله اوجالان نسبت به ادیان الهی

  • ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • ۲۶۱۳ بازدید
  • ۰

سرویس بین المل انجمن بی تاوان :دین برای تشکیل جامعه یکی از معیارهای بنیادین و نقش بسزایی در تشکیل جامعه دارد . زمانی که از روند تشکیل جامعه در عالم بشری صحبت می کنیم بدون شک پدیده اجتماعی انسانها بدون دین هیچ ارزشی را نداشته و حتی جامعه ای عاری از دین مفهوم و هدفی ندارد .
مسلما با دین به معنایی درست دست خواهدم یافت زیرا دین از یک بعد ستون اخلاقی و وجدان و معیارجامعه را تشکیل می دهد است و این رکن ها با هویت دین در جامعه میسر می گردد و به همین سبب جامعهای که در اخلاق و معیار دچار تزلزل شوند ماهیت اجتماعی خود ا از دست می دهد و رشد تعالی جامعه ها به پایبندی جامعه و انسانها به دین وابسته است در دین انسانها تابع و بندگی خدا را قبول می کند و بندگی انسان به انسان را قبول نمی کند و با معنایی رد کرن پرستش انسان نسبت به انسان است
زمانی که به بررسی موضوع دین در ذهنیت اوجالان و پ ک ک پرداختیم به یک موضوع مبهم پی بردیم زیرا اوجالان تصویری جداگانه تر از هر انسانی نسبت به ادیان دارد بلکه از ادیان الهی مانند ابزار استفاده می کند و ماهیت دین را یک انگل برای تغییر انسانها می دانند زیرا در سیتسم پ ک ک برای جایگزین کردن دین در ذهنیت انسانها تفکرات اوجالان با روندهای مغزشویی وبا تحریف و فشار جایگزین می شود و به همین سبب جایگاه دین در پ ک ک خالی است

وسوالی که از اهمیت بسیاری برخودار است و اینکه آیا اوجالان به دین معتقد بود و دیدگاه وی به ادیانها چگونه است ؟ویا اینکه واقعا دین اوجالان اسلام هست ؟

با نگاه کردن به کتابهای اوجالان و بررسی نوشته هایش جواب روشنی پیدا نکردیم زیرا بعضی زمانها خود را مانند یک سوسیالیزم تمام عیار نشان می دهد و در جایی دیگر به سوسیالیزم حمله ور می شود و در بعض جاها اسلام را قبول دارد و از طرفی دین اسلام را رد می کند وهیچ یک از احکام اسلامی را بجای نمی اورد و گاهی مشاهده می شود که مانند یک مسیحی دیده می شود و از یک طرف خود را نزدیکتر به دین مسیح میبیند و با کشیشها عکس می گیرد

در کتاب “گفتگوی نبیل الملحم با عبدالله اوجالان”خود را با حضرت محمد ص مقایسه می کند و می گوید: ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻛﻮﻩ ﻭ ﻏﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻡ، ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﻣـﻦ با ﺍﻭ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ . ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﻣﻲﺩﻳﺪﻡ.
اوجالان  می گوید : ﺩﺭ ﻣﺴـﺠﺪ ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﭘـﻴﺶ ﻧﻤـﺎﺯﻱ ﺩﺍﺷـﺘﻴﻢ . ﻣـﻦ ﺍﺯ ﻫﻤـﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻴﻢ ﺷﺮﻭﻉﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻛﺮﺩﻡ .ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻲ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻳـﻦ ﺩﻋﺎﻫـﺎ ﻛﻮﺗـﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩﺍﻡ و دیگر نماز نمی خوانم .
اوجالان و تضاد با سوسیالیسم درهمان کتاب می گوید:ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺪﻭﺭﻡ .ﻣﻦ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﺘﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻧﻴﺴﺘﻢ .ﺩﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮﺭﻱ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ . ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻲﺍﻓﻜﻨﻢ، ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻧﺒﻴﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ .ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﺪﻭﺳﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﻧﺴﻴﭗﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺳﺖ .
اما در کل دریافتیم که دیدگاه اوجالان به ادیان یک سیاست ابزاری جهت منافع خودش است و گاها مشاهده می شود که خود را با پیامبران مقایسه می کند اما به پیامبران اعتقاد ندارد و تصویری ازیک دنیای مجازی و خیالی برای خودش ترسیم کرده ودر ان خوطه ور شده است و گاها مانند یک سرخوش دیده می شود و گاها خود را منجی بشریت تلقی می کند و گاها ان قدر خود را پاک می بیند و می گوید که تابحال به هیچ جانداری ضرر نرسانده است ؟
اوجالان می گوید:من تابحال اسلحه بدست نگرفته ام و کسی را نکشته ام
اما در حقیقت شناختن اوجالان در ذات پ ک ک و عملکرد ان نهفته است با یک مثل “انچه را که کشت کنید انرا برداشت می کنید .
اساسا عملکرد پ ک ک یک انعکاس ذهنیت اوجالان است اگر به سیستم پ ک ک نگاه کنیم این سوال مطرح می شود ایا دین در پ ک ک جایگاهی دارد ایا پ ک ک و دین با هم رابطه ای دارند ؟
اگر با صراحت بگوییم پ ک ک هیچ ارتباطی از لحاظ عقیدتی و فرهنگی و اخلاقی و رفتاری و اجتماعی …با دین ندارد و تماما با هم در تضاد هستند زیرا رویکرد پ ک ک از دین استفاده ابزاری است وتنها درصدد سو استفاده ابزاری از دین در راستای اهداف خود است زیرا پ ک ک دین را یک انگل برای گسترش تفکرات اوجالان میبیند و در حقیقت عدم برداشت مثبت از دین پ ک ک را در جامعه در تنگنا قرار داده است زیرا پ ک ک ،اوجالان را مانند یک پیامبرمی داند بلکه هر چیز اوجالان را مقدس می داند اما درحقیقت ان چیزی که در پ ک ک روئ می دهد پرستش انسان به انسان است و این خود بزرگترین بردگی عصر حاضر است
دین بزرگترین مانع برای تغییر ذهنیت (عقیده)انسانها است چرا؟زیرا زمانی که انسانها دارای عقیده منعطف باشند برای شکار پ ک ک راحتر است اگر انسانها ذهنیت شان را تغییر و یا اینکه کسانی ذهنیت شان را تغییر دهند مورد استفاده دیگران قرار می گیرند و پ ک ک و دین ضد همدیگرند در دین اعتقاد به خدا و پیامبران و قران و سنت اولین شرط است اما در پ ک ک اعتقاد به خدا و پیامبران و قران و سنت یک نوع بردگی تلقی می شود و تا زمانی که انسانها به دین اعتقاد داشته باشند شکار برای پ ک ک محال می شود و به همین سبب خشم پ ک ک به دین بیشتر است

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *